Houserules

Toepasselijkheid

Deze huisregels zijn van toepassing in deze expo, onderdeel van de Smile Safari Bv. Smile Safari wordt in de ruimste zin geïnterpreteerd en omvat de volledige locatie met de daarbij horende infrastructuur, evenals de organisatie.

Het betreden van Smile Safari impliceert dat iedere bezoeker, inclusief de bezoeker die de expo niet bijwoont, kennis genomen heeft van het Reglement, de bepalingen ervan aanvaardt zonder voorbehoud en ze ook zal naleven.

Toegang

Iedere bezoeker die zich aanbiedt aan de ontvangstbalie in Smile Safari en de expo wil betreden moet in het bezit zijn van een geldig ticket of een geldige bevestiging van een online aankoop die recht geeft op één of meerdere tickets. Het ticket verleent eenmalig toegang tot de expo en dit op de voorziene datum en timing. Toegang onder de 16 jaar kan enkel onder begleiding van een volwassene.

Iedere bezoeker die beroepsmatig Smile Safari betreedt, dient zich aan te melden aan de balie.Het feit dat bezoeker beroepsmatig Smile Safari bezoekt geeft geenszins recht op het bezoeken van de expo zonder daarvoor geldig ticket. Het is bezoeker ook niet toegestaan zich te begeven in de niet algemene ruimtes zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisator.

Iedere bezoeker dient zich als een goede huisvader te gedragen. Iedere persoon die schade toebrengt aan personen, goederen, gebouwen en/of ander materiaal toebehorend aan Smile Safari, zal volledig aansprakelijk gesteld worden voor alle schade met inbegrip van gevolgschade.

Smile Safari behoudt zich het recht voor de toegang tot Smile Safari te verbieden aan personen:

 • die kennelijk onder invloed zijn van alcohol, drugs of enig ander opwekkend middel
 • die door manifest gedrag aantonen het inzicht te hebben de openbare orde te verstoren of te provoceren door bijvoorbeeld het aanzetten tot slagen, verwondingen, haat, woede, of racistische opmerkingen;
 • die een toegangsverbod hebben gekregen, opgelegd door ofwel Smile Safari zelf ofwel de administratieve of gerechtelijke autoriteiten
 • die in het algemeen één of meerdere bepalingen van de huisregels niet naleven.

Smile Safari behoudt zich het recht voor om voor de redenen hierboven opgesomd de betrokken persoon uit Smile Safari te (laten) verwijderen.

Indien Smile Safari om veiligheidsredenen het recht van toegang tot Smile Safari weigert of om dezelfde redenen de betrokken persoon uit Smile Safari laat verwijderen, is Smile Safari niet gehouden het toegangsbewijs terug te betalen.

Het is verboden de volgende voorwerpen in Smile Safari binnen te brengen of binnen te laten brengen:

 • alcohol,flessen,glazen,blikken,drugs en/of opwekkende middelen
 • ontvlambare producten of stoffen, spuitbussen
 • elk wapen of gevaarlijk , snijdend of kneuzend voorwerp dat als dus danig zou kunnen gebruikt worden
 • alle andere voorwerpen die als middel zouden kunnen gebruikt worden om de orde te verstoren, de veiligheid van de bezoekers in gevaar te brengen en/of schade toe te brengen aan goederen en personen.

Smile Safari en/of haar aangestelde of derden daartoe gelast kunnen om afgifte van dergelijke voorwerpen verzoeken. De toegang tot Smile Safari wordt ontzegd aan eenieder die zich tegen deze afgifte verzet.

Tijdens het bezoek kunnen sommige gebruiksvoorwerpen tijdelijk worden bewaard met het oog op teruggave na de voorstelling. De bezoeker geeft vrijwillig deze voorwerpen in kosteloze bewaring. Na het bezoek wordt het voorwerp terugbezorgd.

Smile Safari sluit de toepassing van de wettelijke bepalingen rond bewaargeving expliciet uit. Smile Safari zal in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de aan haar toevertrouwde voorwerpen.

Expo

Binnen de expo is het voor iedere bezoeker ten strengste verboden:

 • te roken (incl e-sigaret) binnen het gebouw
 • schade toe te brengen aan personen,goederen,gebouwen en/of ander materiaal toebehorend aan Smile Safari
 • zich te bevinden in de niet publieke gedeelten van Smile Safari,zoals ondermeer   
  dienstruimtes
 • hinder te veroorzaken op de toegangs-en evacuatiewegen
 • de orde te verstoren,het comfort en/of de veiligheid van het publiek in het gedrang te brengen, door bijvoorbeeld rumoerigheid, het lastig vallen van andere bezoekers, storend GSM-gebruik, te gooien met voedingswaren, etc.

Smile Safari meldt in dit verband dat de ouders te allen tijde verantwoordelijk blijven 
voor de daden en handelingen van hun minderjarige kinderen.

In het Smile Safari-gebouw deponeert de bezoeker papierresten, bekers, e.a. afval in de daartoe bestemde vuilnisbakken ten gunste van de netheid van onze expo.

In het Smile Safari-gebouw en de daarbij horende infrastructuur is het ten strengste verboden commerciële acties van welke aard ook te voeren, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Smile Safari.

Diversen

De bezoeker kan terecht bij de bedrijfsleiding voor de afgifte en het ophalen van verloren en teruggevonden voorwerpen.
De bezoeker kan contact opnemen via info@smilesafari.be

Veiligheid

Omwille van veiligheidsredenen en/of andere gelijklopende redenen, behoudt Smile Safari zich het recht voor om:

 • De expo te onderbreken en deze gedeeltelijk of geheel te ontruimen
 • Bezoekers te (laten) verwijderen die zich niet geheel houden aan de regels van dit huisregelement.

Smile Safari raadt de bezoeker aan om bij het betreden van Smile Safari in het algemeen en de zaal in het bijzonder zich te vergewissen van de verschillende nooduitgangen en de veiligheid signalisatie (waaronder de brandveiligheid signalisatie). In geval van evacuatie dient de bezoeker de aanwijzingen van Smile Safari, haar daartoe aangestelde of derden strikt op te volgen.

Smile Safari kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies, diefstal of gebeurlijke ongevallen. Smile Safari kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van tekortkomingen of opzettelijke fouten van haar aangestelde of uitvoeringsagenten.

Sancties

De mogelijke sanctie voor diegene die in strijd handelt met de huisregels is de tijdelijke schorsing van het toegangsrecht, zonodig zonder terugbetaling van het ticket. Een voortdurende schending van de bepalingen van het Reglement kan leiden tot de definitieve uitsluiting van de bezoeker.

Bij inbreuk op de huisregels, indien nodig, beroep gedaan worden op politie, met eventuele opmaak van een proces verbaal.

Tickets / Vouchers

Een ticket voor een bepaald het bezoek is niet inruilbaar voor een ticket voor een andere moment, noch voor geld of een voucher.

Een voucher is inruilbaar voor een ticket, hetzij voor een bezoek naar keuze, hetzij voor een bezoek zoals aangeduid op de voucher zelf.

De voucher is enkel geldig tijdens de geldigheidsduur aangegeven op de voucher zelf. Een vervallen voucher wordt in geen geval ingeruild voor geld of voor een voucher met een latere vervaldatum.

De tarieven en kortingen van de tickets worden geafficheerd in Smile Safari en gelden aan de kassa.

Smile Safari behoudt zich het recht voor om de categorieën van personen waaraan een kortingstarief wordt toegestaan te wijzigen. Smile Safari zal alles in het werk stellen om de bezoeker hierover te informeren.

Kinderen jonger dan 4 jaar krijgen gratis toegang tot Smile Safari enkel en alleen indien een geldig leeftijdsbewijs kan voorgelegd worden aan de kassa.

Maatregelen mbt Corona
Hygiëne maatregelen

Smile Safari volgt alle wettelijke bepalingen die gelden mbtde huidige corona-maatregelen. Dit om onze bezoekers een veilig bezoek van onze expo te garanderen.

Hiervoor vragen we te allen tijde om volgende zaken te resepecteren:

 • Blijf thuis als je je niet goed voelt
 • Hou voldoende afstand >1,5m
 • Desinfecteer je handen bij het binnenkomen en tijdens je bezoek aan onze expo

Onze crew reinigt en desinfecteert ook op regelmatige basis de nodige contactpunten binnen de expo en we monitoren de luchtkwaliteit.

 

Code Oranje:

Iedere bezoeker dient een geldig Covid Safe Ticket te kunnen voorleggen om toegang te krijgen tot de expo of om iets te nuttigen in de F&B zone.

Momenteel hanteren we een maximale bezetting van 70% van onze totale capaciteit. Onze bezoekers worden dmv het boeken van tickets ook onderverdeeld in timeslots teneinde dee capaciteit te respecteren.

Mondmaskers zijn niet verplicht voor bezoekers. Onze personeelsleden dragen nog steeds een mondmasker om u en zichzelf te beschermen.

We monitoren de luchtkwaliteit continu en de nodige procedures zijn opgezet om te reageren, mochten de toegelaten waarden (>900ppm) overschreden worden.

 

Code Geel:

Mondmaskers zijn niet verplicht voor bezoekers/personeelsleden. We raden nog wel sterk een mondmasker aan voor medisch kwetsbare personen.

We monitoren de luchtkwaliteit continu en de nodige procedures zijn opgezet om te reageren, mochten de toegelaten waarden (>900ppm) overschreden worden.